Sami Frashëri and his wife Emine (1884)

Sami Frashëri and his wife Emine (1884)