Sirat al-Malik al-Zahir Baybars, volume 9 (texte arabe)