Sirat al-Malik al-Zahir Baybars, volume 10 (texte arabe)