Sirat al-Malik al-Zahir Baybars, volume 7 (texte arabe)